خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
پروژه مکانیک تفکیک گاز از نفت درعملیات های حفاری
پروژه مکانیک تفکیک گاز از نفت درعملیات های حفاری
قیمت : 65,650 تومان
معرفي سير تكويني مشعل هاي صنعتي تا شكل گيري سامانه هاي احتراقي بدون شعله
معرفي سير تكويني مشعل هاي صنعتي تا شكل گيري سامانه هاي احتراقي بدون شعله
قیمت : 12,120 تومان
بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله برعملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله برعملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
قیمت : 28,280 تومان
بررسی توربین های بادی و توربین های بادی فراساحلی، مزایا و محدودیت ها
بررسی توربین های بادی و توربین های بادی فراساحلی، مزایا و محدودیت ها
قیمت : 8,585 تومان

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

چكيده
کور ههای عملیات حرارتی همواره در سیستم های پالایشگاهی و پتروشیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. صدور
حجم عظیمی از آلایند ههای زیست محیطی مانند اکسیدهای نیتروژن و کرب ند یاکسید در کنار هزین ههای مربوط به
تعمیرات و بازدیدهای ادواری، موجب توجه بیشتر به مقوله بهین هسازی در کور هها شده است. احتراق بدون شعله به
عنوان فرآیندی نوظهور، با داشتن ویژگ یهایی از قبیل کاهش صدور گازهای آلاینده، توزیع یکنواخت دما درکنار کاهش
تن شهای گرمایی و آلودگ یهای صوتی در مشعل، نویدبخش ایجاد تغییر در سیست مهای احتراقی معمولی و حرکت آنها
به سمت کاهش آلایندگی و هزین ههای عملیاتی و نگهداری شده است. در این مطالعه مشعل ساخته شده توسط شرکت
تولیدی و مهندسی شعله صنعت، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط هوای پیش گرم و غلظت اکسیژن 3 و
%6 مورد بررسی و ظرفیت سنجی در شرایط بدون شعله قرار گرفت. مشخصه های احتراق بدون شعله در مشعل حاصل شد
و در مقایسه با احتراق معمولی، نقاط بیشینه دمایی کاهش یافت و نیم رخ دمایی کوره یکنواخت تر گردید. همچنین در
حالت 6% میزان جزء جرمی ترکیبات اکسیدهای نیتروژن و کربن دی اکسید به ترتیب حدود 400 و 3000 مرتبه با کاهش
مشاهده شد، در حالت 3% نیم رخ دمایی یکنواخت تر و جزء جرمی اکسیدهای نیتروژن کمتر حاصل گردید.
كلمات ك ليدي: احتراق بدون شعله- کاهش اکسیدهای نیتروژن- دینامیک سیالات محاسباتی-
مدل مفهوم توزیع گردانه ) EDC (، کوره صنعتی دما بالا

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

sholeh-koreh_1626265304_50897_11392_1124.zip3.84 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 18,180 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت